Yri­tys

Helaalan Tulos Ay on vuon­na 2008 perustet­tu per­heyri­tys, joka hoitaa eri­lais­ten kil­pailu­jen (mm. hiih­to, ampumahi­ih­to, yleisurheilu, juok­sut, mas­sajuok­sut, pyöräi­ly ja porokisat)  tulospalvelun.

His­to­ri­aa neljässä polves­sa

Helaalan Tulos avoin yhtiö on Tar­ja ja Pekka Niku­lan sekä hei­dän poikien­sa Tomin, Ilkan ja Veli-Pekan omis­ta­ma urheiluk­il­pailu­jen ajan­ot­toa ja tulospalvelua tekevä yri­tys. Yri­tys on perustet­tu 31.12.2008.

Toim­intaa on tehty aikaisem­min muun toimin­nan sivuelinkeinona reilut 15 vuot­ta eli noin vuodes­ta 1993 alka­en koti­paikan Ylivieskan ulkop­uolel­la. Ylivieskas­sa ajan­ot­to­toim­inta on alka­nut tietokoneen avus­ta­mana vuon­na 1986. Aluk­si tietokonet­ta käytet­ti­in vain arvon­taan, lähtölis­toi­hin ja tulosten nopeaan käsit­te­lyyn. 1980-luvun lop­ul­la Ylivieskan kaupun­ki han­k­ki Alge-Tim­ing ajan­ot­to­lait­tei­ta, jos­ta on alka­nut sit­ten eri lajien vaa­ti­maan tarkku­u­teen perus­tu­va ajan­ot­to­toim­inta.

Helaalan Tulos vuokrasi aluk­si kaupungilta lait­tei­ta oman paikkakun­nan ulkop­uolisi­in kisoi­hin, mut­ta aika nopeasti sit­ten yri­tys han­k­ki omia ajan­ot­to­lait­tei­ta. Ensim­mäi­nen isom­pi han­k­in­ta oli lähtövi­ik­si ja lähtökel­lo lähdön puolelle ja val­o­ken­not maalille, varsi­nainen ajan­ot­to­laite S‑4 Alge-Tim­ing sekä kuu­lokey­htey­det maalil­ta ajan­ot­toraken­nuk­seen. Vuosien var­rel­la on sit­ten han­k­in­to­ja tehty tarpeen mukaan eri urheilu­la­je­ja varten.

Nyky­is­ten omis­ta­jien isä ja pap­pa Leino Niku­la on ollut ”TaskuOmega-ajan­ot­tossa” mm. hiih­dos­sa, ja yleisurheilus­sa jo 1950-luvul­la. Raveis­sa hän toi­mi Ylivieskan ravi­radan valmis­tu­mis­es­ta vuodes­ta 1970 alka­en ajan­oto­ssa sekun­tikel­lol­la varmis­ta­mas­sa sekä anta­mas­sa väli­aiko­ja kuole­maansa saak­ka vuo­teen 2001. Myös poikien Tomin, Ilkan ja Veli-Pekan lap­sista osa on jo ollut mukana ajan­ot­tomatkoil­la.